Hệ thống báo cháy mới nhất


 
 

Hệ thống phát hiện và báo cháy

Bosch tiên phong xây dựng phương pháp tiếp cận mới trong việc bảo vệ cơ sở vật chất và cung cấp những hệ thống hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

 
 

Fire IP Remote Service

Remote Connect is the first step in Remote Services and gives you remote display and highly secure access capabilities.

 
 
 

AVENAR detector 4000

The next level of precision offers eight different automatic fire detectors with different kind of sensors.